Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel

z v o l á v a  mimoriadne

36. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa: 01.08.2018 o 16:00 

Program obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

Zateplenie bytových domov - blok A a blok B, Rómska osada Bystrany

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú k dispozícii na podateľni OcÚ v čase úradných hodín.