Základná škola, 053 62 Bystrany 13

 

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa Pracovného poriadku zamestnávateľa

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie dvoch pracovných pozícií zástupcov riaditeľa Základnej školy v Bystranoch.

 podklady sú dostupné k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

 NADSTAVBA 5 b.j. v bytovom dome BYstrany - osada, blok A

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú k dispozícii na podateľni OcÚ v čase úradných hodín. 

Starosta obce Bystrany podľa §3 a § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, 053 62 Bystrany č. 13.

Podrobné informácie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA  v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko -

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020

je k nahliadnutiu v budove Obecného úradu na podateľni.