Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

 "Koks na vykurovanie pre MŠ 98."

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel z v o l á v a

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa: 11.1.2017 o 16:00 

Program obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

 Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom - Materská škola 98-Prístavba.

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Kalendár zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2017

 je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY