Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel

z v o l á v a

38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany

ktoré sa uskutoční dňa:

26.09.2018 o 16:00 hod.

(streda)

v Zasadacej miestnosti obce Bystrany, č. 52 

Obec Bystrany v zastúpení starostom obce, ako zriaďovateľ Materskej školy v Bystranoch, č. 98,

oznamuje rodičom detí, že Materská škola bude z prevádzkových dôvodov otvorená

od 10.09.2018 v priestoroch budovy č. 107 v obci Bystrany.

Ďakujeme za pochopenie.