Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR

je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Voľby prezidenta SR

Obec Bystrany zverejňuje Zámer na odpredaj majetku obce - Obchodnou verejnou súťažou

Podrobné informácie sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

                          OBEC BYSTRANY

PRIESKUM TRHU  

 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:

Zateplenie bytového domu - blok C -  Rómska osada Bystrany"

Podrobný opis predmetu zákazky je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Aktuálne výzvy VO.

Potrebné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky sú dostupné na podateľni OcÚ v čase úradných hodín.

 

 

 

Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 20.02.2019 o 16:00 hod.

(streda)

v Zasadacej miestnosti obce Bystrany, č. 52

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty