MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva zasiela

ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti "Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy"

 - Rozhas hodnotenia si môžte podrobne prezrieť v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.